قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش سوم

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا

شرایط و ضوابط تاسیس

ماده 11 : تقاضای تاسیس شرکت می بایست مستقیما” به واحد ذی ربط سازمان ارسال و با توجه به مقتضیات اجتماعی ، اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکتهای موجود به تقاضاهای واصله رسیدگی و درصورت ضرورت از طریق انجام آزمون تخصصی از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شرکتهای جدید اقدام نماید.
تبصره : مدارک لازم برای تقاضای تاسیس در مورد شرکتهای تعاونی توسط وزارت تعاون اقدام خواهد شد و در مورد شرکتهای دولتی پس از اخذ مصوبه لازم از مراجع ذی صلاح ، توسط سازمان اقدام می شود.

ماده 12 : اشخاصی می توانند در آزمون تخصصی شرکت نمایند که دارای شرایط ذیل باشند :
الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب ) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج ) عدم سوء پیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
د ) عدم اعتیاد به مواد مخدر
ه ) انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از آن
و ) داشتن حداقل 25 سال سن
ز ) داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
ح ) داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی بشرح ذیل دیپلم 8 سال فوق دیپلم 6 سال لیسانس 4 سال فوق لیسانس 3 سال دکترا 2 سال
تبصره : در مورد افرای که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی وی کسر می شود.

ماده 13 : سابقه کار مفید به یکی از شیوه های ذیل احراز می گردد :
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی که متقاضی دارای سوابق مفید اجرایی در حمل و نقل بین المللی بوده است ، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی یا بازنشستگی یا مستعفی شدن .

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش سوم 6 | آفکو

ب ) روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی در هیات مدیره شرکت یا شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیریت عامل
ج ) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکتهای حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است .
تبصره : متقاضیان مشمول بند ج می بایست اشتغال عملی آنها در زمینه کار مفید اجرایی حمل و نقل بین المللی مورد تائید انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.

ماده 14 : اشخاصی که در آزمون تاسیس قبول می شوند موظفند ظرف مدت حداکثر سه ماه از اعلام نتایج قبولی در آزمون ، نسبت به ارائه پیش نویس اساسنامه ، شرکت نامه و فهرست اسامی هیات موسس شرکت در شرف تاسیس و همچنین سند رسمی مالکیت یا اجاره دفتر کار بنام خود یا یکی از اعضای هیات موسس را به ضمیمه سایر اطلاعات مورد نیاز به سازمان ارائه تا پس از بررسی و تطبیق مدارک اجازه ثبت شرکت صادر گردد.
تبصره : دفتر کار شرکت می بایست دارای کاربری اداری یا تجاری بوده و مورد تائید سازمان برای اشتغال به امور حمل و نقل بین المللی قرار گیرد.

ماده 15 : هیات موسس موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسیس شرکت اقدام و یک نسخه کامل مدارک ثبتی و آگهی تاسیس را که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به سازمان ارائه و تحویل دهد.
تبصره 1 : مدت مذکور درصورت ارائه دلایل منطقی برای یک دوره سه ماهه از تاریخ اتمام قابل تمدید می باشد.
تبصره 2 : چنانچه ظرف مهلت های مذکور شرکت به ثبت نرسد مجوز صادره کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده 16 : سازمان پس از رویت و ملاحظه اسناد مندرج در ماده 12 و تجهیز شرکت ، مجوز فعالیت موقت شش ماهه ( 6 ماهه ) صادر خواهد نمود.
تبصره : صدور مجوز فو قالذکر بمنظور انجام امور گمرکی ( اخذ پروانه خروج موقت وسایط نقلیه و غیره ) و سپردن تضمینات لازم به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، کانون اتومبیلرانی و جهانگردی جمهوری اسلامی ایران ( حسب مورد ) و اخذ گذرنامه جهت رانندگان و امثالهم خواهد بود و شرکت
مذکور به صرف داشتن مجوز موقت مجاز به فعالیت در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا نخواهد بود.

ماده 17 : سازمان پس از ملاحظه مدارک مورد نیاز و اخذ تائیدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مبنی بر سپردن تضمینات لازم مربوط به کارن هتیر برای حداقل ده دستگاه کامیون ، نسبت به صدور مجوز فعالیت و صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 : مدت اعتبار پروانه فعالیت سه سال می باشد.
تبصره 2 : تمدید پروانه فعالیت علاوه بر احراز شرایط مذکور منوط به احراز شرایط ذیل می باشد :
الف ) مدیرعامل شرکت می بایست در دوره های آموزشی کوتاه مدت و یا همایشهای آموزشی که توسط سازمان برگزار می شود شرکت کرده باشد.
ب ) عدم اعلام تخلف قاچاق براساس رای مراجع قضایی
ج ) نظریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن صنفی مربوط پیرامون عملکرد شرکت و تائید وزارت تعاون در خصوص شرکتهای تعاونی

ماده 18 : مدیرعامل شرکت می بایست واجد کلیه شرایط مندرج در ماده 12 این آیین نامه و سایر اعضاء هیات مدیره ایرانی می بایست واجد شرایط مندرج در بندهای الف لغایت و ماده مذکور باشند.
تبصره 1 : علاوه بر مدیرعامل یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره می بایست حائز شرایط مندرج در بندهای “ز” و ” ح ” ماده 12 باشد.
تبصره 2 : مدیرعامل شرکت نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به این سمت اشتغال داشته باشد و درصورت فوت ، شرکت می بایست ظرف مدت شش ماه مدیرعامل واجد شرایط را معرفی نماید.
تبصره 3 : مدیران عاملی که قبلا” در سمت مدیرعاملی مبادرت به تاسیس شرکت نموده اند در صورتی می توانند تقاضای تاسیس شرکت جدید نمایند که حداقل دو سال از استعفای رسمی آنها ( مندرج در روزنامه رسمی ) از سمت مدیریت عامل شرکت قبلی سپری شده باشد.
تبصره 4 : مدیران عاملی که دارای شرایط بند ” ز ” و ” ح ” ماده 12 این آیین نامه نمی باشند و قبلا” با مجوز سازمان در این سمت اشتغال داشته اند صرفا” می توانند در شرکتی که در تاریخ تصویب این آیین نامه به این سمت اشتغال دارند به فعالیت در این سمت ادامه دهند.
تبصره 5 : اشخاصی که بمدت 5 سال دارای سابقه کار در سمت مدیرعامل در شرکتهای حمل و نقل بین المللی باشند می توانند بدون رعایت شرایط مندرج در ماده 12 این آیین نامه ، در شرکتهای دیگری به سمت مدیرعامل اشتغال یابند مشروط بر اینکه آگهی استعفای خود را از شرکت قبلی در روزنامه رسمی ارائه نمایند.

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش سوم 7 | آفکو

ماده 19 : درصورت فوت یا استعفای مدیرعامل و بطور کلی در فاصله زمانی اعلام شرکت مبنی بر تغییر مدیر عامل تا انتصاب مدیرعامل واجد شرایط جدید ، احد از اعضای هیات مدیره که دارای شرایط مندرج در بندهای الف لغایت ز ماده 12 می باشند می تواند وظایف مربوط به وی را انجام دهد.

 

مدارک لازم برای تقاضای تاسیس در مورد شرکتهای تعاونی توسط وزارت تعاون اقدام خواهد شد و در مورد شرکتهای دولتی پس از اخذ مصوبه لازم از مراجع ذی صلاح ، توسط سازمان اقدام می شود.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا