قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش اول

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا

ماده 1 : تعاریف :
تعریف اصطلاحات بکار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر است :
الف ) حمل و نقل بین المللی کالا :
حمل و نقل بین المللی کالا عبارت است از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن
ب ) شرکت حمل و نقل بین المللی :
شرکت حمل و نقل بین المللی که در این آیین نامه اختصارا” شرکت نماینده می شود عبارتست از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری، کریری و یا تواما ” تشکیل خواهد شد.
ج ) فعالیت فورواردری :
فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی، هوایی ، دریایی و یا ترکیبی از آنها و همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه صادره و قراردادهای منعقده .
د ) فعالیت کریری بین المللی :
فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یکی از شیوه های حمل وطبق قرارداد حمل

ه ) فعالیت کارگزاری بین المللی :
فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا به نمایندگی از طرف یک شرکت .
و ) مشتری :
عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می نماید.
ز ) بارنامه :
سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه ( مبدا حمل ) به نقطه دیگر ( مقصد حمل ) با وسیله حمل مورد توافق ( کشتی کامیون راه آهن هواپیما و یا ترکیبی از آنها ) در مقابل کرایه حمل معین
می باشد.
ح ) راهنامه :
سندی است غیرقابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه ، محموله یک وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد ، حمل و تحویل گیرنده نماید.
ط ) ترخیصیه :
سندی است که به موجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به گمرک معرفی شود.

ی ) ترانزیت خارجی :
ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا” از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
ک ) کالای خطرناک :
ADR دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک ) و ) IMDG عبارتست از کالایی که طبق طبقه بندی خطرناک محسوب گردیده باشد.
ل ) فوروارد :
شخص حقوقی ( شرکت ) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نماید. شرکتهایی که طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند.

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش اول 6 | آفکو

م ) کریر ( حمل کننده ) :
شخص حقوقی ( شرکت ) است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.
ن ) راننده تحت پوشش :
شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بی نالمللی است که به منظور فعالیت در امر حمل و نقل بین المللی کالا و وابستگی به شرکت معینی ، با یکی از شرکتها قرارداد همکاری منعقد می نماید.
س ) کالای گران قیمت :
اقلام یا اجناس گران قیمت عبارت از شمش طلا ، مسکوکات ، اسناد بهادار و قابل معامله ، سنگهای قیمتی، اجناس عتیقه، عکس و نقاشی و آثار هنری و اقلام مشابه
: ماده 2
انجام هرگونه عملیات حمل و نقل بین المللی کالا بوسیله بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی مستلزم اخذ مجوز تاسیس شرکت و پروانه فعالیت مطابق مفاد این آیین نامه از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور که در این آیین نامه اختصارا” سازمان نامیده می شود ، می باشد.
تبصره 1 : شرکتهای تعاونی حمل و نقل بین المللی کالا پس از تایید سازمان توسط واحد ذی ربط در وزارت تعاون تاسیس و شروع فعالیت این نوع شرکتها مستلزم اخذ پروانه فعالیت از سازمان می باشد.
تبصره 2 : شرکتهایی که بدون مجوز تاسیس گردیده و تاکنون از سازمان پروانه فعالیت دریافت نکرده اند بعنوان متقاضی جدید الزاما” می بایست کلیه مراحل مربوط به تاسیس و فعالیت را طی نمایند.
تبصره 3 : متقاضیان تاسیس که تاکنون پروانه فعالیت دریافت ننموده اند موظفند مراحل بعدی را طبق مفاد این آیین نامه طی نمایند.
تبصره 4 : .انجام عملیات حمل و نقلی توسط شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر طبق قوانین تاسیس و فعالیتهای خود عمل خواهد شد و موارد پیش بینی نشده در آنها براساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.
ماده 3 : موضوع شرکت صرفا” می بایست انجام امور حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات مرتبط باشد.
تبصره : درصورت درخواست متقاضی به منظور اضافه نمودن موضوعات فعالیت حمل و نقل بین شهری کالا ، کارگزاری ترابری دریایی ، هوایی و ریلی و همچنین حق العمل کاری گمرکی به موضوع فعالیتهای شرکت ، مراتب پس از کسب مجوزهای مربوطه از ارگانهای ذی ربط بلامانع می باشد.
ماده 4 : تاسیس شعبه یا نمایندگی شرکت در داخل کشور با موافقت سازمان و رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع می باشد.

ماده 5 : شرکت مکلف است کلیه دستورالعملهای صادره از سوی سازمان در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا را رعایت نموده و اطلاعات لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.
ماده 6 : شرکت موظف است در گزینش راننده ، کمک راننده جهت فعالیت در خطوط برون مرزی ، نمایندگان مرزی و گمرکی، مسئولین دفاتر نمایندگی و شعب خود نهایت دقت را خصوصا” از نقطه نظرات صلاحیت اجتماعی و کاری بکار برده و بر نحوه عملکرد آنها بطور مستمر نظارت موثر بنماید.
ماده 7 : هرگونه تغییرات در اساسنامه ، اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نباید مغایر با ضوابط این آیین نامه باشد.
تبصره 1 : هرگونه تغییرات مربوط به فعالیتهای مذکور در تبصره ذیل ماده 3 این آیین نامه ، فقط به اطلاع سازمان رسانده می شود.
تبصره 2 : هر نوع تغییرات در اساسنامه شرکتهای تعاونی با رعایت این آیین نامه و مطابق با قانون بخش تعاون انجام خواهد شد.
ماده 8 : مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده سازمان می باشد.
ماده 9 : درصورت از بین رفتن هریک از شرایطی که برای تاسیس و فعالیت شرکتهای موضوع این آیین نامه پیش بینی شده است و یا عدم رعایت مفاد مندرج در فصل مربوط به وظایف و مسئولیتهای شرکتهای موصوف ، موضوع از طرف واحد ذی ربط سازمان مورد رسیدگی قرار گرفته و درصورت تشخیص
تعلیق یا لغو پروانه فعالیت، موارد جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کمیسیون موضوع ماده 10 ارجاع خواهد شد.
ماده 10 : اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد تعلیق یا لغو فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی و موارد پیش بینی نشده در بند ح ماده 12 با اکثریت آرا ء کمیسیون پنج نفر که در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مرکب از نمایندگان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، وزارت بازرگانی، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با دعوت از نماینده شرکت تشکیل می گردد خواهد بود.

تبصره 1 : ریاست کمیسیون موضوع این ماده به عهده نماینده شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواهد بود.
تبصره 2 : آرای صادره از طرف کمیسیون به سازمان ابلاغ و سازمان موظف به اجرای آرای صادره و اعلام آن به ارگانهای ذی ربط خواهد بود.
تبصره 3 : درصورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی مراتب از طریق روزنامه رسمی کشور و یک یا چند روزنامه کثیرالانتشار اعلام خواهد شد.

تبصره 4 : کمیسیون موضوع این ماده می تواند با بررسی شرایط نسبت به ادامه موقت فعالیت شرکت تا انجام تعهدات نیمه تمام گذشته اتخاذ تصمیم نماید.

 

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور
ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از
قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا” از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی
کشور خارج می گردد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بخش اول 7 | آفکو

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا