اخبار
موضوعات داغ

افت و خیز در صدور کارت‌های بازرگانی

اخبار داخلی و خارجی

13 / 100

افت و خیز در صدور کارت‌های بازرگانی

 

ورود تاجران تازه‌کار به عرصه تجارت خارجی رشد کرده. این در حالی است که تمدید کارت‌های بازرگانی با کاهش روبه‌رو شده است. آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت بیانگر آن است که در هشت ماهه امسال استقبال تاجراولی‌ها برای فعالیت‌های تجاری بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. برخی عنوان می‌کنند که با توجه به تسهیلات جدید تجاری که از سوی دولتمردان وعده داده شده و استارت آمد و رفت هیات‌های تجاری به کشور، رغبت برای فعالیت در میدان تجارت نیز بیشتر شده است، در مقابل عده‌ای نیز شائبه ورود کارت‌های یکبار مصرف را مطرح می‌کنند و رشد صدور کارت‌های بازرگانی را زنگ خطری برای ورود کارت‌های فسادزا به اقتصاد کشور می‌دانند، اما روند کاهشی تمدید کارت‌های بازرگانی نیز با نظریه‌ای دوگانه روبه‌رو است. نخست آنکه ممکن است زمان سررسید تمدید کارت‌ها این روند کاهشی را موجب شده باشد و دوم آنکه ناامیدی تجار قدیمی به بهبود روند تجارت خارجی، آنها را از میدان به‌در کرده باشد.

از نگاه برخی از تحلیلگران آنچه منجر به عدم‌تمایل برای تمدید کارت‌های بازرگانی از سوی اغلب تجار باسابقه می‌شود، گذشته از مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، قوانین سختگیرانه و دست و پاگیر داخلی و عدم‌ثبات در سیاست‌های اقتصادی کلان است. بر اساس گزارش وزارت صمت از صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه امسال، تمدید کارت‌های بازرگانی افت ۹/ ۲‌درصدی داشته است. البته تمدید کارت‌ها در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مهرماه ۲/ ۳۳درصد رشد داشته است. همچنین در آبان‌ماه امسال نسبت به مهرماه نیز صدور کارت‌های بازرگانی تاجراولی‌ها نیز رشدی ۱/ ۱۸درصدی داشته است. همان‌طور که در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۶۴درصدی برای صدور کارت‌های بازرگانی جدید گزارش شده است. در هشت ماهه سال‌جاری بیشترین تمدید کارت‌های بازرگانی در پنج اتاق تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و بوشهر صورت‌گرفته است. براساس این گزارش بیشترین کارت‌های جدید صادر‌شده توسط اتاق‌های تهران، اصفهان، تبریز، بوشهر و شیراز انجام شده است.

اتاق اردبیل: براساس گزارش وزارت صمت در هشت‌ماه سال‌۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی اردبیل ۶۹ فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۰‌درصد رشد دارد. وضعیت صدور کارت بازرگانی در این اتاق در آبان نسبت به مهر نیز ۱/ ۲۳درصد رشد را نشان می‌دهد. تمدید کارت بازرگانی در این دوره هم رشد ۳/ ۱۳۳درصدی را نشان می‌دهد، اما نگاهی به آمار هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه قبل بیانگر آن است که تمدیدکارت بازرگانی در این اتاق افتی ۷/ ۱۶‌درصدی داشته است. در این اتاق در هشت ماهه سال‌جاری ۶۵‌کارت صادر شد.

افت و خیز در صدور کارت‌های بازرگانی 6 | آفکو

اتاق اصفهان: در هشت ماهه ۱۴۰۰ در اتاق اصفهان ۲۹۴‌ فقره کارت بازرگانی جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۵۲درصدی را نشان می‌دهد. در این دوره تمدید کارت بازرگانی اما افتی ۲/ ۱۷درصدی داشته است. تعداد کارت‌های تمدید شده در هشت ماهه سال‌جاری ۵۶۴ فقره گزارش شده است. البته تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر رشدی ۰/ ۲۰درصدی را تجربه می‌کند. درحالی که صدور کارت‌های جدید در این مدت افتی ۳/ ۴درصدی داشته است.

اتاق کاشان: صدور کارت بازرگانی جدید در اتاق کاشان در هشت‌ماهه سال‌جاری، ۵/ ۴۰‌درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در هشت‌ماه سال۱۴۰۰ معادل ۵۹ فقره کارت جدید در این اتاق صادر شده است. کارت‌های تمدید شده در این دوره ۱۶۹ فقره بوده که نشان از افت ۱/ ۲۸‌درصدی دارد. تمدید کارت بازرگانی در آبان نسبت به مهر رشدی ۷/ ۱۶درصدی را تجربه کرده است.

اتاق کرج: در هشت ماهه ۱۴۰۰ در اتاق کرج ۱۱۳فقره کارت بازرگانی جدید صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۷/ ۶۸درصدی داشته است. تعداد کارت‌های تمدیدشده در این مدت در اتاق کرج ۱۹۱‌فقره کارت بوده که افتی ۵/ ۲۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ داشته است. براساس گزارش صمت، در آبان‌ماه نسبت به مهر‌ماه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به ترتیب رشدی ۸/ ۸۱ و ۳/ ۳‌درصدی داشته است.

اتاق ایلام: براساس آمار موجود در اتاق ایلام در هشت ماهه سال‌۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید ۴۰۰‌درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده ۳۰ فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این استان نیز افتی ۵/ ۲۳درصدی داشته و تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق ۳۹ فقره است. البته در آبان نسبت به مهر تمدید کارت در این استان رشدی صددرصدی داشته همان‌طور که صدور آن رشدی ۰/ ۵۰درصدی را تجربه کرده است.

اتاق ارومیه: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق ارومیه نشان از رشد می‌دهد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید رشدی ۳/ ۱۲۱درصدی و تمدید آن رشدی ۳/ ۲۲درصدی را داشته است. در هشت ماهه۱۴۰۰ معادل ۱۷۷‌فقره کارت جدید صادر و ۲۳۰‌فقره کارت تمدید شده است. روند صدور کارت‌های جدید در آبان نسبت به مهر نیز در این اتاق رشدی ۸/ ۵۳درصدی داشته است، اما در مورد تمدید آن افتی ۰/ ۴‌درصدی گزارش شده است.

اتاق تبریز: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق تبریز نشان از رشد ۷/ ۱۱۰درصدی دارد. در این دوره ۲۳۶ کارت جدید صادر شده اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی ۱/ ۷ درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها ۴۵۶ گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب افت ۵/ ۵‌درصدی و ۱/ ۹درصدی داشته است.

افت و خیز در صدور کارت‌های بازرگانی 7 | آفکو

اتاق بوشهر: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق بوشهر روند افزایشی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید رشدی ۳/ ۱۹۶درصدی و تمدید آن رشدی ۳/ ۴۶درصدی را تجربه کرده است. در هشت ماهه۱۴۰۰ معادل ۲۴۰‌فقره کارت جدید صادر و ۴۳۶ فقره کارت تمدید شده است. روند صدور کارت‌های جدید در آبان نسبت به مهر نیز در این اتاق رشدی۸/ ۶۳درصدی داشته است، اما در مورد تمدید آن نه‌تنها رشدی دیده نمی‌شود بلکه با افت ۰/ ۱۹درصدی مواجه هستیم.

اتاق تهران: در هشت ماهه سال‌جاری بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق تهران نشان می‌دهد این اتاق کماکان با رشد در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی خود مواجه است. در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۷/ ۴۴‌درصد رشد و تمدید آن ۱/ ۲‌درصد رشد داشته است. در این مدت هزار و ۷۴۱ کارت صادر و ۵ هزار و ۹۳۴ کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی ۲/ ۴۴درصدی و ۸/ ۳۱درصدی را تجربه کرده‌اند.

اتاق شهرکرد: براساس آمار موجود در اتاق شهرکرد، در هشت‌ماهه سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید ۶/ ۶۷‌درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده ۵۷‌فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این اتاق نیز افتی ۵/ ۲‌ درصدی داشته تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق ۷۸ فقره است. در آبان نسبت به مهر نیز تمدید کارت در این اتاق رشدی ۳/ ۸۳‌درصدی داشته؛ درحالی که صدور آن افتی ۷/ ۱۶‌درصدی را تجربه کرده است.

اتاق بیرجند: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق بیرجند نشان از رشد ۲/ ۴۶‌ درصدی دارد. در این دوره ۳۸‌ کارت جدید صادر شده اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی ۶/ ۳۲ درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها ۳۱ گزارش شده است. روند تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ صفر‌درصد بود و روند صدور آن رشد ۰/ ۴۰درصد داشته است.

اتاق مشهد: در هشت‌ماه سال‌۱۴۰۰ در اتاق بازرگانی مشهد ۳۷۱‌ فقره کارت بازرگانی صادر شده که نسبت به هشت ماهه مدت مشابه سال قبل ۶/ ۱۵‌درصد رشد داشته است. در این اتاق روند تمدیدکارت بازرگانی افتی ۸/ ۱۹درصدی را تجربه کرده است و تعداد کارت‌های آن از ۶۶۱ به ۵۳۰ رسیده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز ۹/ ۲۵درصد رشد را نشان می‌دهد، اما صدور آنها در همین دوره افتی ۹/ ۱۶درصدی داشته است.

اتاق بجنورد: براساس آمار موجود در اتاق بجنورد، در هشت ماهه سال‌۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته صدور کارت بازرگانی جدید ۲/ ۹۵درصد رشد داشته است. در این دوره کارت‌های جدید صادر شده ۴۱فقره بوده است، اما تمدید کارت بازرگانی در این اتاق نیز افتی ۷/ ۷درصدی داشته و تعداد کارت‌های تمدیدی در این اتاق ۲۴فقره است. البته در آبان نسبت به مهر تمدید کارت در اتاق بجنورد رشدی ۳/ ۳۳درصدی داشته؛ درحالی‌که صدور آن افتی ۴/ ۳۶درصدی را تجربه کرده است.

اتاق آبادان: در هشت ماهه سال‌جاری بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق آبادان نشان از رشد صدور و تمدید این کارت‌ها می‌دهد. در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۵/ ۱۰۴درصد و تمدید آن ۰/ ۲۵‌درصد رشد داشته است. در این مدت ۴۵ کارت جدید صادر و ۶۵ کارت تمدید شده است. روند صدور و تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی صددرصدی و ۰/ ۱۸۰درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق خرمشهر: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق خرمشهر همچون آبادان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته خبر می‌دهد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۰/ ۲۶۵درصد و تمدید آن ۸/ ۱۷درصد رشد داشته است. در این مدت ۷۳ کارت جدید صادر و ۱۰۶کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی ۵/ ۵۴درصدی و ۲/ ۱۸درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق اهواز: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق اهواز از رشد ۰/ ۱۴۰درصدی حکایت دارد. در این دوره ۳۶ کارت جدید صادر شده؛ اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی ۱/ ۳۷درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها ۱۰۵‌فقره گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی ۸/ ۱۵درصدی و ۹/ ۴۲درصدی داشته است.

اتاق زنجان: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در اتاق زنجان صدور کارت‌های بازرگانی برخلاف تمدید آنها رشدی ۳/ ۳۳درصدی را تجربه کرده است. در این مدت ۳۶کارت صادر شده است، اما کارت‌های تمدیدی ۸۷ کارت است که نشان از افت ۲۳‌درصدی دارد. بررسی روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ اما خبر از رشد می‌دهد. در این مدت ۴/ ۷۱کارت تمدید و ۳/ ۲۳۳‌درصد کارت جدید صادر شده است.

اتاق سمنان: وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق سمنان نیز همانند اغلب اتاق‌ها است. در این اتاق روند صدور کارت‌های جدید با رشد مواجه است و تمدید آن با افت همراه است. میزان رشد کارت‌های جدید ۴/ ۴۱درصد و تمدید کارت‌های قدیمی افتی ۹/ ۲‌درصدی داشته است. در این مدت ۴۱ کارت صادر و ۶۷‌کارت تمدید شده است. در آبان‌ماه نسبت به مهر۱۴۰۰ صدور کارت جدید صفر‌درصد و تمدید آن ۷/ ۱۶‌درصد رشد داشته است.

اتاق زاهدان: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق زاهدان نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۴/ ۳۶درصد و تمدید آن ۱/ ۲۱درصد رشد داشته است. در این مدت ۴۵ کارت جدید صادر و ۱۰۹ فقره کارت قدیمی تمدید شده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز رشدی ۰/ ۲۵درصدی را تجربه کرده، اما تمدید آن افتی ۶/ ۶۳داشته اشت.

شیراز: در جریان بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید ۷/ ۸۶درصد رشد داشته؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی ۴/ ۱۳‌درصد تجربه کرده است. در این مدت ۱۸۳‌کارت جدید صادر و ۳۳۶ کارت تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در این دوره به ترتیب تمدید و صدور رشدی ۸/ ۸‌درصد و ۰/ ۲۹درصدی را تجربه کرده است.

اتاق قزوین: در هشت ماهه۱۴۰۰ بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق قزوین نشان می‌دهد این اتاق با رشد در صدور و تمدید این کارت‌ها مواجه است. در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به ۱۳۹۹ صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۵/ ۷درصد و تمدید آن ۹/ ۵‌درصد رشد داشته است. در این مدت ۵۷‌کارت جدید صادر و ۱۶۱کارت تمدید شده است. روند صدور و تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی ۵/ ۵۴ و ۳/ ۱۴درصدی را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

اتاق قم: در هشت ماهه سال‌جاری در اتاق قم نیز وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی روند رو به رشدی داشته است. در این اتاق در سال‌جاری ۱۱۶‌فقره کارت جدید صادر و ۱۷۲‌فقره کارت تمدید شده است. براساس این گزارش روند رشد صدور و تمدید این کارت‌ها به ترتیب ۵/ ۱۰۳ و ۷/ ۱۱درصد بوده است. این رشد در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز دیده می‌شود؛ در آبان رشد صدور کارت‌های بازرگانی ۱/ ۵۷درصد و تمدید آنها ۱/ ۱۲۳درصد گزارش شده است.

اتاق سنندج: گزارش روند صدور و تمدید کارت‌های جدید در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق سنندج نشان از رشد ۴/ ۱۱۵درصدی در صدور و ۲/ ۳۵‌درصدی در تمدید دارد. در این دوره ۱۴۰‌کارت جدید صادر و ۱۴۶کارت تمدید شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نشان‌دهنده افت ۳/ ۵‌درصدی کارت‌های تمدیدی و در مقابل رشد ۸/ ۱۵۳‌درصدی کارت‌های جدید است.

اتاق کرمان: گزارش روند صدور کارت‌های جدید در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اتاق کرمان نشان از رشد ۷/ ۱۶۰درصدی دارد. در این دوره ۷۳‌کارت جدید صادر شده؛ اما تعداد کارت‌های تمدیدی در این مدت افتی ۵/ ۱۸‌درصدی داشته؛ تعداد این کارت‌ها ۱۹۴ فقره گزارش شده است. روند تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز به ترتیب رشدی ۲/ ۱۸درصدی و ۶/ ۳۱درصدی داشته است.

اتاق کرمانشاه: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی این اتاق بیانگر آن است که اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید در اتاق کرمانشاه رشدی صددرصدی داشته؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی ۸/ ۳درصدی را تجربه کرده است. در این مدت ۷۳ کارت جدید صادر و ۱۷۸ کارت تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که در این دوره تمدید کارت‌ها کماکان افت داشته است. افت تمدید کارت‌های بازرگانی در این دوره ۵/ ۹‌درصد بوده و در مقابل رشد صدور کارت‌های جدید ۲/ ۱۸درصد بوده است.

اتاق یاسوج: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق یاسوج نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در هشت ماهه۱۴۰۰ نسبت به هشت ماهه سال گذشته دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید صددرصد و تمدید آن ۳/ ۳۳درصد رشد داشته است. در این مدت ۱۶ کارت جدید صادر و ۱۶کارت تمدید شده است. روند صدور این کارت‌ها اما در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ افتی ۰/ ۲۵درصدی داشته است.

اتاق گرگان: براساس آمار موجود روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی در اتاق گرگان نیز در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته؛ در این مدت رشد صدور کارت‌های بازرگانی ۰/ ۶۹درصد و تمدید آنها ۶/ ۳درصد بوده است. براین اساس نیز ۴۹‌کارت جدید صادر و ۱۴۵‌کارت قدیمی تمدید شده است. نگاهی به وضعیت تمدید و صدور کارت‌های بازرگانی در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نشان می‌دهد، تمدید کارت‌های قدیمی افتی ۵/ ۲۳درصدی و صدور آن رشدی ۵/ ۳۷درصدی داشته است.

اتاق رشت: در هشت ماهه سال‌جاری نسبت به هشت ماهه سال گذشته، بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی اتاق رشت نشان از رشد صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی دارد. در این مدت صدور کارت‌های بازرگانی جدید ۵/ ۷۵درصد و تمدید آن ۰/ ۱۲درصد رشد داشته است. در این مدت ۹۱ کارت جدید صادر و ۱۵۹‌فقره کارت قدیمی تمدید شده است. روند تمدید این کارت‌ها در آبان نسبت به مهر۱۴۰۰ نیز رشدی ۳/ ۲۶درصدی را تجربه کرده، اما تمدید آن افتی ۵/ ۵۴درصدی داشته اشت.

اتاق خرم‌آباد: آمارهای موجود نشان می‌دهد؛ در اتاق خرم آباد وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به ترتیب رشدی ۹/ ۹۲ درصدی و ۰/ ۲۵ درصدی داشته؛ در این اتاق ۳۰کارت تمدید و ۲۷ کارت صادر شده است. در آبان نسبت به مهر ۱۴۰۰ اما روند صدور و تمدید نه‌تنها متوقف شده بلکه سقوط نیز کرده است. در این مدت تمدید کارت جدید صفر‌درصد بوده و صدور کارت جدید افتی ۹/ ۴۲ درصدی داشته است.

اتاق ساری: بررسی وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی نشان می‌دهد، اگرچه در هشت ماهه سال‌جاری صدور کارت‌های جدید اتاق ساری رشدی ۰/ ۳۰درصدی را تجربه کرده؛ اما تمدید کارت‌های قدیمی افتی ۷/ ۱۷ درصدی  داشته است.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا