حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

ثبت موقت و دائم کشتیها در ایران

حمل و نقل بین المللی

ثبت موقت و دائم کشتیها در ایران

 

بر اســاس ماده یک از قانون دریایی ایران هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیـت غیـر خالص ثبت شـده آن حداقل ۲۵ تن و و اجــد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم ملی ایران را داشته باشد.

الف- کشتی به اشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتیکه کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب- کشتی باید بر طبق مقررات به ثبت برسد.
ج- کشتی های نفتی متعلق به اشخاص (اعم از طبیعی و حقوقی) که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و دریانوردی به ثبت رسیده و تابعیت ایران حاصل نمایند.
بر اساس ماده ۴ قانون دریایی ایران مرجع صــدور گواهیــنامه تابعیــت کشتــی سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.

ثبت موقت و دائم کشتیها در ایران 6 | آفکو

 

مدارک مورد نیاز:

 

 • ثبت موقت شناورهای وارداتی (طبق ماده ۱۶ قانون دریایی ایران)
 • ثبت موقت شناور ساخت داخل
 • ثبت دائم شناورهای نوساز وارداتی
 • ثبت دائم کلیه شناورهای مستعمل وارداتی
 • ثبت دائم کلیه شناورهای نوساز ساخت داخل
 • ابطال ثبت
 • تغییرات در ثبت
 • شرایط ثبت BareBoat Charter
 •  تعرفه ثبت کشتیها

 

  ثبت موقت شناورهای وارداتی (طبق ماده ۱۶ قانون دریایی ایران)
 • گواهی ساخت در صورتیکه شناور نوساز باشد.
 • فتوکپی گواهینامه ثبت قبلی  و فنی و ایمنی در خصوص شناورهای مستعمل.
 • مدارک مرتبط با انجام معامله کشتی و ابطال ثبت کشور قبلی که به تایید مقامات کنسولی دولت ایران رسیده باشد به همراه ترجمه رسمی آن.
 • گواهینامه فنی و ایمنی قانونی معتبر کشتی که توسط یکی از موسسات رده بندی مورد تایید سازمان صادر شده اند.
 • پرداخت هزینه حق الثبت (بر اساس ماده ۱۳ قانون دریایی ایران).
 • تکمیل فرم های اظهارنامه ثبت ،تعیین نام و درخواست کدهای مخابراتی
 • فیش پرداخت هزینه حق ثبت شناور

 

 ثبت موقت شناور ساخت داخل
 • فرم تکمیل شده درخواست انجام بازدیدهای نوبتی (برای واحدهای شناور غیر فلزی فقط ارسال درخواست فوق کفایت می کند).
 • نقشه جانمایی عمومی، کتابچه محاسبات هیدرو استاتیک شناور و نقشه های مورد نیاز بر حسب مورد که توسط یکی از موسسات رده بندی مورد تایید سازمان تصویب شده باشد.
 • گزارش تایید بازرسی های انجام شده توسط بازرسان سازمان و بازرسان موسسه رده بندی انتخاب شده.
 • کد IMO که توسط کارخانه سازنده ازIMO و یا موسسه لویدز اخذ می گردد.
 • پرداخت هزینه حق ثبت شناور ( بر اساس ماده ۱۳ قانون دریایی ایران)

 

  ثبت دائم شناورهای نوساز وارداتی
 • فرم های تعیین نام شناور و اظهار نامه.
 • نقشه های فنی ساختمان و بدنه شناور که به تایید موسسه رده بندی مورد تایید سازمان رسیده باشد.
 •  اصل گواهی ساخت و گواهی تحویل و تحول شناور مورد تایید مقامات کنسولی ایران در کشور محل ساخت به همراه ترجمه رسمی آن.
 •  اصل مدرک خرید مورد تایید مقامات کنسولی ایران به همراه ترجمه رسمی آن.
 • کلیه گواهینامه های کلاس ، فنی و ایمنی قانونی صادره توسط موسسه رده بندی مورد تایید سازمان.
 • فتوکپی شناسنامه مالک (اگر مالک شرکت باشد نسخه ای از اساسنامه + آخرین اگهی روزنامه).
 • پرداخت هزینه حق الثبت شناور ( بر اساس ماده ۱۳ قانون دریایی ایران)

 

ثبت موقت و دائم کشتیها در ایران 7 | آفکو
 ابطال ثبت
 • درخواست مالک شناور
 • تصویر قرارداد فروش شناور به اتباع خارجی و ترجمه رسمی آن.
 • اصل گواهینامه ثبت.
 • اصل سند فروش شناور و ترجمه رسمی آن.
 • فیش های پرداهت هزینه.
 • اصل سند تغییر مالکیت صادر شده توسط دفتر خانه اسناد رسمی مورد تایید سازمان (در خصوص تغییر مالکیت)
 • مدارک مربوط به تغییر کاربری شناور و یا تغییر در مشخصات شناور که به تایید سازمان رسیده باشد. (در خصوص تغییر کاربری یا تغییر در مشخصات شناور)

 

 ثبت کشتیهای خارجی در ایران به صورت اجاره کاملBAREBOAT CHARTER REGISTRY IN

کشتی هایی که دارای پرچم خارجی می باشند و توسط اشخاص ایرانی به مدت طولانی ( حداقل دوسال ) اجاره می گردند.

   • کشتی باید توسط اتباع و اشخاص ایرانی اعم از حقیقی و یا حقوقی اجاره شود.
   • مدت زمان اجاره کمتر از دوسال نباشد .
   • قرارداد اجاره کشتی و شناور و رضایت کتبی مالک یا مالکان و یا نماینده قانونی آنان مبنی بر اجازه ثبت شناور به صورت اجاره کامل در ایران که به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل قرارداد و یا نزدیکترین کشور که جمهوری اسلامی ایران در آن نمایندگی دارد رسیده باشد و به انضمام ترجمه رسمی آنها ارائه شود.
   • اعلام کشور پرچم اولیه مبنی بر تعلیق پرچم کشور مذکور در زمان ثبت به صورت اجاره کامل در ایران( با صدور گواهی تعلیق ثبت )
   • سن شناور کمتر از ۱۰ سال باشد.  در موارد استثنایی و نیاز کشور به شناور خاصی و در صورتیکه سن شناور بالاتر از ۱۰ سال باشد، درخواست متقاضی در کارگروه شناورهای خاص بررسی و تصمیم گیری می شود.
   • کشتی بعد از ثبت در ایران تحت قوانین و مقررات ملی و بین المللی مورد تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
   •  کشتی در زمان ثبت به صورت اجاره کامل در ایران موظف به برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران می باشد.کلیه مدارک لازم براساس مواد ۹ و ۱۰  قانون  دریایی ایران باید توسط اجاره کننده ارائه شود.

تبصره ۱- در صورت تمدید قرار داد اجاره کامل و موافقت کشور پرچم اصلی ، تمدید ثبت کشتی به صورت اجاره کامل امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲ : در صورت خریداری کشتی ثبت شده به صورت اجاره کامل توسط اجاره کننده و یا هریک از اتباع ایرانی و ارائه اسناد و مدارک لازم ، تبدیل وضعیت ثبت کشتی از اجاره کامل به ثبت دائم با رعایت مقررات مربوطه انجام خواهد شد. در این صورت دولت پرچم قبلی باید نسبت به صدور گواهینامه ابطال ثبت شناور اقدام نماید.

   • در زمان خاتمه مدت اجاره، کشتی  بدون رعایت ماده ۲۱ قانون دریایی ایران از ثبت ایران خارج خواهد شد. (نامه خروج از ثبت براساس این دستورالعمل صادر خواهد گردید.)
   • در مدت ثبت کشتی به صورت اجاره کامل در ایران ، مسئولیت انجام اقدامات اداری ، موارد فنی و ایمنی و امور اجتماعی شناور به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران و امور مربوط به مالکیت ، رهن و سایر معاملات و نقل و انتقال کشتی به عهده کشور صاحب پرچم اصلی خواهد بود و لازم است کشور صاحب پرچم اصلی و اجاره کننده کشتی ، سازمان را در خصوص امور مذکور مطلع نمایند.

 

ثبت کشتیهای ایرانی در خارج  به صورت اجاره کاملBAREBOAT CHARTER REGISTRY OUT

کشتیهای ثبت شده در ایران که توسط مالکین آنها به صورت اجاره کامل به مدت حداقل دوسال در اختیار اتباع خارجی قرار می گیرند.

  • کشتیها و شناورهای ثبت شده در ایران می توانند مطابق مفاد این مصوبه برای مدت معین در کشور دیگر به صورت اجاره کامل ثبت شوند.
  •  کشور ثبت کننده شناور به صورت اجاره کامل ، مطابق با قوانین ملی خود مجاز به ثبت شناور به صورت اجاره کامل بوده و توافق لازم بین پرچم ( مرجع ثبت کشتیها ) و پرچم اصلی ( ایران ) صورت پذیرد.
  •  شناور در مدت ثبت به صورت اجاره کامل باید مفاد کنوانسیونهایی را که جمهوری اسلامی ایران به انها ملحق گردیده است، علاوه بر مقررات پرچم دوم رعایت نماید.
  • در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل ، ثبت شناور مورد نظر در ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد. (نامه تعلیق پرچم براساس این دستورالعمل صادر خواهد گردید.)
  • کشتی در زمان ثبت به صورت  اجاره کامل موظف به برافراشتن پرچم کشوری خواهد بود که به صورت اجاره کامل در آن به ثبت رسیده است.
  • در مدت ثبت شناور به صورت اجاره کامل در کشور ثبت دوم ، امور مربوط به مالکیت ، رهن و سایر معاملات و نقل و انتقال شناور به عهده کشور صاحب پرچم اصلی ( ایران ) خواهد بود.
  • در صورتیکه کشتی در رهن اشخاص ثالث قرار داشته باشد ، قبل از صدور اجازه ثبت در کشور دیگر ، فک رهن کشتی و یا ارائه رضایت کتبی مرتهن ، ضروری می باشد.
  • مداک لازم برای تعلیق ثبت شناور برای ثبت آن به صورت اجاره کامل در خارج از کشور به شرح زیر می باشد .
   • مداک شناسائی اجاره کننده
   • اصل و تصویر قرارداد اجاره کامل که متضمن مدت اجاره حداقل دو سال باشد. در صورتیکه قرارداد در خارج از کشور تنظیم و امضا شده باشد، باید به تائید نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ترجمه رسمی آن نیز ارائه شود.
   • اصل گواهینامه ثبت شناور در ایران
   • تائید مقام مجاز ثبت کشور دوم مبنی بر پذیرش ثبت اجاره کامل
   • تقاضای کتبی مالک یا مالکان و یا نماینده قانونی آنان مبنی بر تعلیق ثبت اصلی و ثبت به صورت اجاره کامل در کشور دیگر
   • تمدید گواهینامه ثبت اجاره کامل پس از تائید پرچم دوم و دریافت تقاضای مالک و در صورت تائید سازمان امکان پذیر خواهد بود.
   • درخواست ها و اقدامات لازم مطابق با این مصوبه باید توسط مالک و یا نماینده قانونی ایرانی اجاره کننده انجام شود.

 

منبع: سازمان بنادر و دریانوردی

کشتی هایی که دارای پرچم خارجی می باشند و توسط اشخاص ایرانی به مدت طولانی ( حداقل دوسال ) اجاره می گردند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا