حمل و نقل بین المللیتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش اول

حمل و نقل بین المللی

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای

 

مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

مقررات بهداشتی بین المللی، به عنوان وسیله ای برای کاهش خطر انتقال بیماری ها از طریق مبادی مرزی هوایی، زمینی و دریایی طراحی شده است و ابزار حقوقی بین المللی است که ۱۹۴ کشور جهان از جمله کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت متعهد اجرای آن هستند. هدف از این مقررات کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به خطرات حاد بهداشت عمومی است که دارای پتانسیل گسترش از طریق مرزها و تهدید مردم سراسر جهان می باشد.

در دنیای کنونی بیماری های واگیر از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند. بحران سلامت در یک کشور می تواند معیشت و اقتصاد را در بسیاری از نقاط جهان تحت تاثیر قرار دهد. بحران می تواند ناشی از یک عفونت در حال ظهور مانند سندرم حاد تنفسی (سارس)، همه گیری آنفلوانزای انسانی، همچنین سایر فوریت های بهداشت عمومی از جمله نشت مواد شیمیایی و تشعشعات هسته ای باشد.

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش اول 6 | آفکو

هدف از این مقررات اطمینان از سلامت عمومی از طریق پیشگیری از گسترش بیماری با حداقل مزاحمت در مسافرت و تجارت بین المللی است.

مقررات بين‌المللي بهداشتی مقابله با بيماري‌ها از سال ۱۹۶۹ در ايران وجود داشته است، اما مقررات جديد بهداشتي در سال ۲۰۰۵ بازنگری و به همه كشورهاي جهان اعلام شد كه ايران نيز از معدود كشورهايي است كه در تهيه اين مقررات بين‌المللي نقش داشته است.

براساس این موافقتنامه بین المللی همه كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهانی می بايست تا سال ۲۰۱۲ از نظر امكانات نيروي انساني، ظرفيت‌ آزمايشگاهي و ظرفيت‌ پاسخ‌دهي به ميزان استاندارد تعريف‌شده از سوي سازمان جهاني بهداشت می رسیدند.

بيماري‌هاي با اهميت بين‌المللي كه از مرز كشورها عبور مي‌كنند و در سطح وسيع گسترش مي‌يابند، بيماري‌هاي عفوني و واگيردار و يا بيماري‌هايي ناشي از نشت مواد شيميايي هستند. به منظور آمادگي كامل براي مقابله با اين بيماري‌ها، از سال ۲۰۰۷ مقررات جديد بهداشتي در كشورهاي جهان تدوين شد.

منظور از آمادگي كامل كشورها براي مقابله با بيماري‌هاي دارای خطر انتشار بين‌المللي اين است كه بيماري به موقع شناسايي، تشخيص و درمان و درباره آن به ديگر كشورهاي جهان اطلاع رساني شود.

مقررات جديد بهداشتي توصيه كرده است كه در همه كشورها براي اجراي مقررات بين‌المللي بهداشتي، نظام‌هايي مبتني بر تربيت نيرو تعريف و تامین آزمايشگاه‌هاي ويژه تشخيص بيماري‌هاي بين‌المللي تشكيل شود.

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش اول 7 | آفکو

ظرفيت‌هاي كليدي و عمومي و دانشگاهي مانند پاسخ بهداشتي به‌هنگام، تقويت آمادگي برخورد با رويدادهاي خطرناك و اطلاع‌رساني به شهروندان در مورد خطرات بهداشتي، بايد تقويت شوند.

وجود منابع انساني و تيم‌هاي واكنش و ارزيابي سريع در شهرستان‌ها ضروري است. همچنين نيازمند آزمايشگاه‌هاي مرجع بهداشتي با توان تشخيص سريع بيماری های بين‌المللي در مناطق مرزي هستيم.

موادغذايي، آرايشی و بهداشتی از عوامل انتقال بيماري‌ها هستند و ورود و خروج آن‌ها از مرزهای كشور بايد كنترل شود. موادغذايی بايد براي ورود و خروج از مرز كشور از فيلترهاي استاندارد عبور كند كه براي تحقق اين امر نيازمند ايجاد آزمايشگاه‌هاي موادغذايي در مناطق مرزي هستيم.

اقدامات مراقبتي و هشدار و پاسخ‌دهي سريع در حوادث از ديگر موارد پيش‌بيني شده در مقررات بين‌المللي مبارزه با بيماري‌ها است. پيش‌بيني بيماري‌ها از موارد موجود در نظام مراقبت جهاني است كه خوزستان تاكنون در اين مورد موفق بوده است.

 

مقررات بین المللی بهداشت (IHR)

در واقع اهرمی است که برای ایجاد نظام مراقبت مرزی پویا به کار می رود. این روش با ایجاد یک سیستم مراقبت مرزی پویا ، قابلیت آشکار سازی بیماری های خطرناک (مشمول مراقبت بهداشتی) و هشدار (گزارش دهی) سریع را به وجود می آورد.

اجرای این قوانین به افزایش امنیت ملی، منطقه ای و جهانی بهداشت کمک می کند. مهم ترین نقطه عطف اجرای این مقررات ارزیابی هر کشور از نظارت و ظرفیت پاسخ خود در موارد مهم و نیز توسعه و اجرای برنامه برای هرچه بهتر عملی شدن اهداف بهداشتی تا سال ۲۰۱۲ می باشد.

 

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻘﺮرات

ﻫﺪف و ﮔﺴﺘﺮه اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :” ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺪه و از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻲ ﻣﻮرد در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد”.

 

اهمیت مراقبت بهداشتی مرزی

جهت مقابله با ورود و خروج بيماري هاي مشمول مراقبت (كلاس A,B,C ) وجود يك نظام مراقبت بهداشتي كارآمد در مرزهاي بين المللي ضروري است. مقررات بهداشتي بين المللي (IHR) مجموعه قوانين و مقرراتي است كه متضمن عملكرد نظام مراقبت بهداشتي مرزي (Border Surveillance) توسط كشورها بوده و از جانب سازمان جهاني بهداشت مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

مقررات بين المللي بهداشتی مقابله با بیماری ها از سال ۱۹۶۹ در ايران وجود داشته است، اما مقررات جديد بهداشتي در سال ۲۰۰۵ بازنگري و به همه كشورهاي جهان اعلام شد كه ايران نيز از معدود كشورهايي است كه در تهيه اين مقررات بين المللي نقش داشته است و اكثر كشورها از جمله كشورما اجراي آن را از ابتداي متعهد و متقبل شده است.

از نظر امكانات نيروي انساني، ظرفيت آزمايشگاهي و ظرفيت پاسخ دهی به میزان استاندارد تعریف شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، وجود اتاق ايزوله تنفسمي با فشار منفي و با بهره گيري از فليتر هپا استاندارد، ايجاد آزمايشگاه هاي موادغذايي در مناطق مرزي،  اقدامات مراقبتي و هشدار و پاسخ دهي سريع در حوادث، آمادگي كامل كشورها براي مقابله با بيماري هاي داراي خطر انتشار بين المللي – بيماري به موقع شناسايي، تشخيص و درمان و درباره آن به ديگر كشورهاي جهان اطلاع رساني شود.

وضعيت اجتماعي-اقتصادي مناطق مرزي كشورهاي همسايه و تامين نيازهاي ايران و ساير كشورهاي آسياي ميانه باعث گسترش تبادلات مرزي گرديده كه در بطن خود مخاطرات عديده اي را مي تواند در وهله اول متوجه سلامتي مردم استان نمايد.

 

مرزهای دريایی- هوايی- زميني اعم از ريلي و جاده ای در اقصی نقاط ايران به اشكال مختلف استقرار دارند.

 

اين مرزها جهت ارتباط با كشورهاي همجوار و ساير نقاط دنيا بر حسب اهميت پنج گروه تقسيم می گردند

پايانه های مرزی بين المللي كه از چهار گروه : ممتاز، درجه ۱، درجه ۲، درجه ۳ تشكيل گردیده اند

بازارچه مستقر در جنب پايانه هاي مرزی بين المللی

مناطق آزاد اعم از بنادر (چابهار)- جزاير (قشم- كيش) منطقه آزاد تجاري جلفا، ماكو و آبادان

كه اين مناطق خود می توانند داراي پايانه هاي دريايي و هوايي بوده كه اين پايانه ها با كشورهاي همجوار ارتباط داشته و در جابجايي بار و مسافر فعال باشند.

 

وظایف نظام مراقبت بهداشتی مرزی در IHR

اهداف کلی

هدف کلي مراقبت بهداشتی مرزی، حصول اطمينان از سلامت مسافرين وارده به كشور، به منظور جلوگيری از تماس، قبل از حصول اطمينان با هموطنان

هدف قانون سلامت بین الملل؛ پيشگيري، محافظت، كنترل و فراهم نمودن پاسخ بهداشتي عمومي در قبال گسترش بين المللی بيماری هاست به طريقي كه متناسب و محدود به خطر بهداشت عمومی باشد و از تداخل بي مورد با رفت و آمد و تجارت بين المللی پرهيز گردد.

سایر اهداف

كاهش مرگ و مير، ابتلا و عوارض ابتلا به بيماري هاي واگير منتقله از اتباع خارجي

كاهش هزينه هاي مداخلات مراقبتي، پيشگيري و درماني ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگير

جلوگيري از طغيان بيماري هاي واگير وارده در داخل مرزها

تامين، حفظ و ارتقا سلامت افراد جامعه و رضايت مندي آنان از طريق كنترل و مراقبت بيماري هاي واگير در پايانه هاي مرزي

افزايش سطح آگاهي و دانش مسافرين به خارج از كشور

اجراي قانون سلامت بين الملل (International Health Regulation) در پايانه هاي مرزي

اجراي خدمات بهداشت محيطي

اصول قانون سلامت بین الملل

اجراي اين قانون بايد با رعايت كامل شان، حقوق انساني و آزادي هاي اساسي اشخاص باشد

اجراي اين قانون بايد توسط منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه سازمان جهاني بهداشت هدايت شود

اجراي اين قانون بايد با هدف كاربرد جهاني آن براي محافظت همه مردم دنيا در برابر گسترش بين المللي بيماري ها هدايت شود

كشورها منطبق با منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بين الملل، حق حاكميت براي قانون گذاري و اجراي آن در حين انجام سياست هاي بهداشتي خود را دارند بر اين اساس آن ها بايستي از اهداف اين مقررات حمايت نمايند

اهداف اختصاصی

تهيه دستورالعمل جامع كه قادر باشد در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي سه جزء اصلي فعاليت هاي نيروهاي مستقر را هدايت نمايد

ايجاد تعهد سياسي در مسئولين رده بالاي كشور در مورد اهميت كنترل مبادي ورودي و خروجي كشور در پايانه و مراقبت اتباع خارجي و حمايت از اجراي نظام مراقبتي آن

تكميل پوشش نظام مراقبت از اتباع خارجي از طريق ايجاد، راه اندازي و فعال سازي پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي در مبادي ورودي و خروجي كشور

تربيت، آموزش و بازآموزي نيروهاي انساني درگير برنامه، اعم از بهداشتي و اداري و افزايش آگاهي آن ها در ارتباط با مراقبت بهداشتي مرزي و آموزش مسافرين به خارج از كشور و جلب مشاركت آن ها در اجراي برنامه قانون سلامت بين الملل

بهينه سازي و تجهيز پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي به مواد، ملزومات و تجهيزات مورد نياز با استفاده از چك ليست كشوري

حمايت از انجام تحقيقات كاربردي در زمينه بيماري هاي نوپديد، بازپديد و كليه بيماري هاي شامل اقدامات قرنطينه اي در پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي مانند ايجاد پايگاه هاي ديده وري ايدز، آنفولانزا و …

تعيين موارد نيازمند مداخلات پيشگيرانه در مسافرين خارج از كشور و اتباع خارجي

كاهش ميزان عوارض ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگيردار

كاهش مرگ و مير ناشي از ابتلا به بيماري هاي واگيردار

شناسايي به موقع Out break ، تعيين علل آن و اجراي اقدامات كنترلي مناسب

شناسايي به موقع موارد آلوده جهت اقدامات بعد از مواجهه

تدوين سيستم گزارش دهي دقيق، مستمر و پويا

پايش روند بروز و عوامل خطر بيماري هاي واگيردار

شناسايي منبع آلودگي و نحوه انتقال با انجام تحقيقات اپيدميولوژيك

مديريت بيماري و ايجاد هماهنگي درون بخشي و برون بخشي به منظور ساماندهي وضعيت به منظور ساماندهي وضعیت پايگاه هاي مراقبت بهداشتي مرزي

مديريت و ايجاد هماهنگي درون بخشي و برون بخشي به منظور ساماندهی اجرای قانون سلامت بین الملل در پایانه های مرزی

مديريت و ايجاد هماهنگي اجراي خدمات بهداشت محيطي حوزه استحفاضي ناحيه مرزي به شعاع ۴۰۰ متر

مديريت و ايجاد خدمات آزمايشگاهي جهت تهيه نمونه های آزمايشگاهي

 

تعهد کشورها در برابر قانون سلامت بین الملل

هر كشور عضو وقايع تحت حاكميت خود را بر اساس ابزار تصميم گيري مورد ارزيابي قرار مي دهد

هر كشور عضو بايد با سريع ترين و موثرترين شيوه ارتباطي موجود به وسيله فوكال پوينت ملی (IHR) يك رخداد بهداشتی با تهديد بين المللی را به WHO هشدار دهد

هر كشور عضو بايد در عرض ۲۴ ساعت از ارزشيابی اطلاعات بهداشت عمومی، همه وقايعي را كه ممكن است يك اورژانس بهداشت عمومي با ابعاد بين المللي باشد و همچنين اقدامات بهداشتی اجرا شده در پاس به اين وقايع را بيان نمايد

يك كشور عضو، به دنبال يك اخطار، بايد ارتباط خود را با WHO ادامه داده و اطلاعات بهداشت عمومی دقيق، كامل و به موقع مربوط به واقعه هشدار داده شده را ارائه نمايد

يك كشور عضو، به دنبال يك اخطار، بايد گزارش مشكلات مواجه شده و نيازهاي پشتيبانی برای پاسخ به اورژانس احتمالي بهداشت عمومی با توجه بين المللي را ارائه نمايد

كشورهاي عضو بايد، تا آنجائيكه قابل اجرا باشد، در عرض ۲۴ ساعت از دریافت شواهد خطر بهداشت عمومي كه در خارج آن كشور تعيين شده و ممكن است بيماري گسترش بين المللي از طريق صادرات يا واردات يابد WHO را از (موارد انساني، ناقليني كه عفونت يا آلودگي را حمل می کنند، اشيايي كه آلوده هستند ) آگاه نمايند

كاركنان پايگاه مراقبت بهداشتي مرزي موظفند در صورت ظن به موارد بالا، مراتب را سريعا به سطوح بالاتر اطلاع دهند.

 

اهمیت وظایف (  IHR )

تأمین دسترسی به خدمات پزشکی متناسب، شامل امکانات تشخیصی مستقر در مبادی ورودی برای ارزیابی سریع و مراقبت از مسافرین بیمار و پرسنل

تامین تجهیزات و مکان های مناسب جهت بررسی مسافران ورودی

فراهم نمودن دستیابی به تجهیزات و کارکنان ماهر برای انتقال مسافرین به یک مرکز پزشکی متناسب

تأمین کارکنان دوره دیده برای بازرسی وسایل ترابری و تأمین بهداشت محیط مناسب و محیط زیست سالم برای مسافرانی که از تسهیلات مبادی ورودی استفاده می کنند از جمله آب آشامیدنی سالم، امکانات غذاخوری و رستوران، مکان خواب، دستشویی بهداشتی عمومی، خدمات متناسب دفع زباله های جامد و فاضلاب

فراهم سازی یک برنامه آموزشی متناسب و پرسنل آموزش دیده برای کنترل ناقلین و مخازن بیماری در مجاورت مبدأ ورودی مرزی دریایی، زمینی و هوایی

 

منبع: آی اکسپورت

در دنیای کنونی بیماری های واگیر از طریق مسافرت و تجارت بین المللی می توانند گسترش یابند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا