حمل و نقل بین المللیتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان

حمل و نقل بین الملل

مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان

 

 

مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان (منبعد- مقررات) بر اساس آئین نامه بهداشتی ترکمنستان » برنامه ملی آمادگی جهت مقابله با بیماریهای واگیردار حاد ترکمنستان مورد تایید سوی رئیس جمهور ترکمنستان « و تصمیمات متخذه توسط »کمیسیون ویژه مقابله با شیوع بیماریها در ترکمنستان« تهیه شده است.

مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان 6 | آفکو

ضرورت همراه داشتن گواهی عدم وجود بیماری واگیردار کوید19 به همراه رانندگان کامیونها و کارکنان خارجی قطارهای وارده به قلمرو ترکمنستان از معابر مرزی (زمان صدور و مهلت انقضاء گواهی مذکور بایستی مشخص شده باشد)

ضرورت همراه داشتن گواهی صادره از سوی مراجع ذیصلاح ) داخلی( مبنی بر انجام عملیات ضد عفونی کامیونها و قطارهای وارده به قلمرو ترکمنستان از معابر مرزی (زمان صدور یا مهلت انقضاء گواهی مذکور بایستی مشخص شده باشد)

با هدف اجرای قواعد بهداشتی- اپیدمیولوژی، محدوده معابر مرزی و اراضی مجــاور آنها به محوطه های ذیل تقسیم می شوند:

محوطه “A – “پارکینگ پیش بینی شده در میان خط مرزی عبوری دولتی ( نقطه صفر) برای تبادل یدکها و نیمه یدکها و در صورت صدور مجوز به همراه کشنده آنها بدون تماس فیزیکی؛(صرفا جهت کامیون های حامل بار برای ترکمنستان)

محوطه “B – “پارکینگ پیش بینی شده در میان خط مرزی عبوری (نقطه صفر) برای کامیونهای در حال انتظار جهت عبور ترانزیتی از قلمرو ترکمنستان؛ ( صرفا جهت کامیون های ترانزیتی از قلمرو ترکمنستان)

محوطه “C – “محوطه انجام تمام عملیات نظارت دولتی بر روی وسایط نقلیه وارده به قلمرو ترکمنستان در محل معبر مرزی (محوطه انجام عملیات ضد عفونی و بازرسیهای مرزی و گمرکی)؛

مقررات حمل و نقل بارهای بین المللی از معابر مرزی ترکمنستان 7 | آفکو

محوطه “D – “ساختمانهای اداری معبر مرزی؛

محوطه “E – “پارکینگ واقع در مجاروت معبر مرزی در سمت ترکمنستان؛

محوطه “F – “محوطه انجام عملیات نظارت دولتی بر روی وسایط نقلیه در حال خروج از قلمرو ترکمنستان در محل معبر مرزی.

خدمات ارائه شده از سوی مرکز سلامت و تغذیه اجتماعی اداره دولتی بهداشت و مقابله با شیوع بیماریهای وزارت بهداشت و صنایع دارویی ترکمنستان جهت انجام تست کوید19 ،در معابر مرزی با اخذ هزینه صورت می پذیرد.

(در محل معابر مرزی زمینی )بنا به ضرورت در معابر مرزی سرحدآباد و اما منظر در مرز با افغانستان ( جهت حمل و نقل یدکها و نیمه یدکها از محوطه “A “به محوطه “E “بصورت کمربندی، تنها به کشنده ها و راننده های تعیین شده وابسته به اداره ها و شرکتهای تحت نظارت آژانس »ترکمن آوتو اوالغالری« مجوز داده می شود.

به کامیونهایی که به صورت ترانزیت از قلمرو ترکمنستان عبور می نمایند، اجازه عبور با راننده خارجی داده می شود.

کامیونهایی که به قلمرو ترکمنستان داخل و از آن خارج میشوند،( مقصد ترکمنستان) تنها به یدکها و نیمه یدکهای آنها اجازه داده میشود تا بدون تماس عبور نمایند. معابر مرزی سرحدآباد و اما منظر شامل آن نمی باشند.

در صورت بروز شرایط ویژه مرتبط با جداسازی کشنده کامیون از یدک، تغییر مالکیت و یا دیگر الزامات به وجود آمده، در معابر مرزی غیر از معابر مرزی سرحدآباد و امامنظر، نیز یدکها و نیمه یدکها بدون تماس می توانند به همراه کشنده ها عبور داده شوند.

به منظور پیشگیری از تماس رانندگان خارجی با مردم در قلمرو ترکمنستان، قبل از ورود وسایط نقلیه ترانزیتی کشورهای خارجی به کشور، بایستی سوخت مصرفی با در نظر داشت فاصله ترانزیتی تأمین، شده باشد.

 

منبع: بارناو

کرایه حمل پیش پرداختی (Advance Freight) در واقع کرایه حملی است که قبل از حمل پرداخت می‌شود.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا