حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

نحوه برخورد اداره گمرک ایران با کالاهای ممنوع

حمل و ترخیص کالا

11 / 100

نحوه برخورد اداره گمرک ایران با کالاهای ممنوع

 

ورود برخی از کالاها از نظر شرعی ممنوع می باشد. در زمان ورود این کالاها، بسته به نوع کالا، گمرک وظیقه دارد بنابر قانون از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری کند.

این قوانین عبارتند از:

نحوه برخورد اداره گمرک ایران با کالاهای ممنوع 6 | آفکو

تخلفات گمرکی

قوانین توقیف کالاهای ممنوع شامل موارد زیر می باشد. همچنین در برخی از موارد نحوه رفع توقیف کالا بیان شده است.

ماده 102:

ابلاغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می شود.

ماده 103:

وسایل نقلیه آبی، اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود، باید در اسکله های مجاز لنگر بیندازند. و پیش از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید، یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود.

هواپیمایی که وارد کشور می شود، اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید. و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از انجام پرواز صورت گیرد.

وسایل نقلیه زمینی، اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد. همچنین از راه های مجاز گمرکی خارج شود.

ماده 104:

هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده 103 وارد گردیده است، بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد؛

نحوه برخورد اداره گمرک ایران با کالاهای ممنوع 7 | آفکو

همچنین بسته یا بسته هایی که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نشده باشد، و برای توضیح علت اختلاف نظر ظرف 3 ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارائه نشود، حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد.

– در مورد اضافه تخلیه، به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتف می شود.

– درمورد کسر تخلیه، به اخذ جریمه انتظامی مطابق با ماده 110 این قانون اقدام می گردد.

ماده 105:

هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود، گمرک باید از ترخیص آن خودداری کند و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که تا حداکثر ظرف 3 ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام کند.

درصورت عدم اقدام ظرف مدت مذبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن ا نماینده آن ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا 2 ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را تا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

ماده 106:

درمورد کالای موضوع ماده 105 که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسند خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از 4 ماه نگذشته است، به شرح زیر رفتار می شود:

– درصورتی که تمام یا بخشی از کالا ترخیص شده در اختیار صاحب کالا (goods) باشد، کالا فوری توقیف می شود. و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده 105 این قانون رفتار می شود.

– درصورتی که تمام یا بخشی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب الا نباشد  معلم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

ماده 107:

هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادارتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع شده است، علاوه بر دریافت مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، جریمه ای از 5% تا 50% مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره- هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از 10% کمتر یا بیشتر از ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیر قانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه ای بین 10% تا 100% مابه التفاوت ارزش، دریافت می شود.

ماده 108:

غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفائت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص گمرک جریمه ای از 10% تا 100% مابه التفاوت دریافت می شود.

تبصره- درصورتی که کشف مغایرت به دریافت مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50% حقوق ورودی کالای اظهار شده منجر شود،  علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از 50% مابه التفاوت باشد.

ماده 109:

وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی به کشور وارد می شود؛ و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود، چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال میشود.

تبصره- مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده است، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 110:

هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود، مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد، ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد،  به تشخص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن 500 هزار ریال و حداکثر آن 1 میلیون ریال است، اخذ و با اجازه کتبی (Written) رئیس گمرک محل، اظهار نامه تسلیمی اصلاح می شود.

تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد، ولی کالا ممنوع الورود باشد، گمرک در این موارد وفق مقررات ماده 105 این قانون اقدام می کند. و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده 111:

مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شودهرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند، می توانند پیش از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم کنند.

ماده 112:

اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگری که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد، ممنوع است.

متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

لازم به ذکر است تمامی اعداد و ارقامی که در این مقاله گفته شده است، با توجه به شرایط ارزی کشور متغییر هستند

 

 

منبع: تجارت طلایی

وسایل نقلیه آبی، اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آب های کشور می شود، باید در اسکله های مجاز لنگر بیندازند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا